HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Nỗ lực để thị trường bảo hiểm phát triển nhanh và bền vững
Năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm được tiếp tục hoàn thiện, nên về cơ bản, các chỉ tiêu lớn đều tăng trưởng khá tốt so với năm trước.

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đến hết năm 2019, thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và hiệu quả. Thị trường bảo hiểm hiện có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính tới cuối năm 2019, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,03% (so với năm 2018); số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36%. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng, tăng 18,58%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng, tăng 9,34% và tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 21.202 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 22.804 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2019, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh đã góp phần tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch cho thị trường bảo hiểm. Theo đó, trong năm 2019, Bộ Tài chính là đơn vị chủ trì xây dựng 6 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, như: Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 80/2019-N/-CP; Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg; Quyết định số 242/QĐ/TTg; Thông tư số 01/2019/TT-BTC; Thông tư số 65/2019/TT-BTC.

Bên cạnh đó, một số đề án cũng đang được nghiên cứu để hoàn thiện là Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), nghị định về bảo hiểm vi mô, nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cùng với đó, công tác phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tiếp tục được chú trọng; đồng thời, năng lực tài chính của các DNBH cũng được tăng cường. Trong năm 2019, nhằm tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng yêu cầu của việc mở rộng hoạt động kinh doanh, có 9 DNBH thực hiện tăng vốn điều lệ, trong đó có 5 DNBH nhân thọ và 4 DNBH phi nhân thọ, với tổng số tiền là 7.299 tỷ đồng (trong đó 5.773 tỷ đồng thuộc lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ; 1.526 tỷ đồng thuộc lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ). Tất cả các DNBH trên thị trường đều có biên khả năng thanh toán cao hơn so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định của pháp luật (trừ 1 DNBH đang trong giai đoạn tái cơ cấu).

Ngoài ra trong năm qua, công tác giám sát, phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, hoạt động tài chính, đầu tư, công tác quản trị của các DNBH được thực hiện thường xuyên, đối với các vụ việc phát sinh đều xử lý theo thẩm quyền. Mặt khác, qua công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2019 đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các doanh nghiệp có sai phạm, kiến nghị xử lý về tài chính; qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ cương, góp phần làm cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Nâng cao vai trò của thị trường bảo hiểm

Theo Bộ Tài chính, để thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, định hướng phát triển thị trường bảo hiểm trong năm 2020, bộ sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; đồng thời, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong năm 2020, với những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kỳ vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư có uy tín; từ đó, tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, bền vững, thực hiện tốt các mục tiêu của Chính phủ, nâng cao vai trò của thị trường bảo hiểm và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. "Tôi kỳ vọng năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%" - ông Phùng Ngọc Khánh nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, năm 2020, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu hoàn thiện, trình Chính phủ quyết định xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung tổng thể Luật Kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, hội nhập, hợp tác quốc tế. Song song với đó, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nâng cao tính minh bạch thông tin của DNBH; mặt khác, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả thanh, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như phát triển và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm theo kịp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0; đa dạng hóa phương thức và sản phẩm; thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm.

Ngoài ra, "năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm; tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp; tăng cường kết nối liên thông giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại" - ông Khánh cho biết thêm.

Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam