HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Số liệu thị trường bảo hiểm tháng 1 năm 2022

Thị trường bảo hiểm nhân thọ tháng 1 năm 2022

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 1/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 227.849 hợp đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 37,3%, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%, tăng 60,3% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 39,7%, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 5,9% tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.203.208 tăng 11,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 11.450 tỉ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 54,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,3%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,5%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,84%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1,0%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,33%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới tháng 1/2022 giảm 11,5% đạt 3.190 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả tháng 1 năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 3.058 tỉ đồng.

 

Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ tháng 1 năm 2022

Tính đến hết tháng 01 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 7.462 tỷ đồng, tăng trưởng 15%, bồi thường 1.673 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 2.153 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29 % trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 13% so với cùng kỳ, bồi thường 642 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 458 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6 %, tăng 8% so với cùng kỳ, bồi thường 79 tỷ, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 1.694 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 23%, bồi thường 563 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 2.264 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30%, tăng 11% so với cùng kỳ, bồi thường 405 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 18%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 1.249 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 17%, tăng trưởng 29%, bồi thường 210 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17%

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 911 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12%, tăng trưởng 12%, bồi thường 241 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 26%.Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 778 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10%, tăng 26%,  bồi thường 153 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 20%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 132 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2%, giảm 33% so với cùng kỳ, bồi thường 88 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 66%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 302 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 40%, bồi thường 55 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 18%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 192 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3%, tăng trưởng 23 %, bồi thường 100 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 52%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 189 tỷ đồng tăng trưởng 10%, bảo hiểm hàng không 63 tỷ đồng, tăng 25%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 101 tỷ đồng, giảm 8%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 25 tỷ đồng giảm 2%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 4 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 3 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

(Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm Opes)

Hồng Vân - Phương Giang