HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 06 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 112.741 tỷ, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.910 tỷ đồng, tăng trưởng 1.3% so với cùng kỳ 2022; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 77.831 tỷ đồng, giảm 7.9% với cùng kỳ năm 2022.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả doanh thu phí bảo hiểm:

Tính đến hết tháng 06 năm 2023, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.910 tỷ đồng, tăng 1.3%, bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 11.246 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32.2% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm sức khỏe (bao gồm bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe) doanh thu đạt 10.946 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31.4%, giảm 1.7% so với cùng kỳ, bồi thường 3.788 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34.6%.

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 8.823 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 25.3 % trong tổng doanh thu toàn thị trường, giảm 5.8% so với cùng kỳ, bồi thường 4.678 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 53%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.3%, giảm 6.6% so với cùng kỳ, bồi thường 461 tỷ, tỷ lệ bồi thường 21%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 6.622 tỷ đồng, giảm 5.5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19.0%, bồi thường 4.217 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 63.7%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 10.119 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29%, tăng 10.9% so với cùng kỳ, bồi thường 1.509 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 14.9%.

 Trong đó, doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.934 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11.3%, tăng 11.9% so với cùng kỳ, bồi thường 373 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 9.5%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.077 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.1%, giảm 1.8% so với cùng kỳ, bồi thường 286 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 26.6%.

Bảo hiểm tàu (bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và bảo hiểm P&I) doanh thu đạt 1.624 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.7%, tăng trưởng 13.2 %, bồi thường 455 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28.0%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.384 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4.0%, giảm 13.7% so với cùng kỳ, bồi thường 505 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 36.5%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 879 tỷ đồng tăng trưởng 9.6%, bảo hiểm hàng không 575 tỷ đồng, tăng 15.6%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 514 tỷ đồng, tăng 18.6%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 25 tỷ đồng, giảm 13.8% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 17 tỷ đồng, tăng 12.7% so với cùng kỳ.

Bồi thường bảo hiểm gốc:

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2023 khoảng bồi thường 11.246 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32.2% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường) cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2022 (28.1%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (53%), bảo hiểm sức khỏe (34.6%), bảo hiểm hàng hóa (36.5%).

 Có 22 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 32 doanh nghiệp bảo hiểm hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

 

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ

Số lượng hợp đồng khai thác mới 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1.028.402 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 61,2% giảm 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45% giảm 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,2% giảm 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái); Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 30,7% giảm 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,7% giảm 48,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 7,4%, giảm 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,5%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,05%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,77%. 

Số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.354.376 hợp đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (52,3%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (23,2%).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15.508 tỷ đồng giảm 38,2 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Prudential với 2.741 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 2.046 tỷ đồng, Manulife với 1.976 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 1.912 tỷ đồng và Sun Life với 1.183 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 77.831 tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,2%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,2%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,9%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,78%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,7%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,05%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,46%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0004%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (16.036 tỷ đồng và 20,6%), Manulife (13.357 tỷ đồng và 17,2%), Prudential (12.842 tỷ đồng và 16,5%), Dai-ichi Life (9.737 tỷ đồng và 12,5%), AIA (7.874 tỷ đồng và 10,1%), FWD (2.611 tỷ đồng và 3,4%), Sun Life (2.361 tỷ đồng và 3,03%), MB Ageas (2.357 tỷ đồng và 3,03% ), Generali (2.122 tỷ đồng và 2,7%), Chubb Life (2.092 tỷ đồng và 2,7%), Hanwha Life (1.908 tỷ đồng và 2,5%), Cathay Life (1.408 tỷ đồng và 1,8%), MVI (1.133 tỷ đồng và 1,46%), BIDV Metlife (792 tỷ đồng và 1,02%), các doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life (1.199 tỷ đồng và 1,5%).

Về trả tiền bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2023 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 25.850 tỷ đồng, tăng 37,1% với cùng kỳ năm trước./.