HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Mẫu đơn Bảo hiểm mọi rủi ro về Xây dựng – Lắp đặt
Sau một thời gian biên soạn, sửa đổi bổ sung, xin ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm, ban nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật đã hoàn chỉnh Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (trên cơ sở mẫu đơn của MunichRe đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới). Hiệp hội đã có công văn số 161/HHBH/2009 ngày 25/8/2009 xin ý kiến của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm về mẫu đơn trên. Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã có công văn số 59/QLBH-PNT ngày 22/9/2009 trả lời văn bản trên. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng các Mẫu đơn bảo hiểm trên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Sau một thời gian biên soạn, sửa đổi bổ sung, xin ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm, ban nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật đã hoàn chỉnh Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (trên cơ sở mẫu đơn của MunichRe đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới). Hiệp hội đã có công văn số 161/HHBH/2009 ngày 25/8/2009 xin ý kiến của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm về mẫu đơn trên. Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã có công văn số 59/QLBH-PNT ngày 22/9/2009 trả lời văn bản trên.

 

Thực hiện công văn trên của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng các Mẫu đơn bảo hiểm sau của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam:

 

1. Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng (gọi tắt là MĐ 01/XD/HHBH/2009).

 

2. Mẫu đơn bảo hiểm mọi rủi ro về lắp đặt (gọi tắt là MĐ 02/LĐ/HHBH/2009)

 

Biểu phí bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm tự xác định theo đúng quy định tại điều 20 NĐ 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007. Hiệp hội sẽ công bố Mẫu đơn bảo hiểm nói trên tại Website của Hiệp hội http://www.avi.org.vn/ để các chủ dự án, các chủ đầu tư, các chủ thầu và khách hàng có thuận lợi trong việc mở thầu, chọn thầu, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bảo hiểm.

 Xem chi tiết tại đây