Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tổng quan Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 3 tháng đầu năm 2017

I - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Ba tháng đầu năm 2017, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 9.617 tỷ đồng tăng trưởng 8.27%, bồi thường thực trả 2.627 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 4.761 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường đã bao gồm dự phòng bồi thường là 76%.  

Bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỉ trọng 34% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 3.291 tỷ đồng, tăng trưởng 15.89%. Số tiền bồi thường thực trả 1.247 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 1.894 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường là 95% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm sức khỏe chiếm tỉ trọng 27% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 2.602 tỷ đồng, tăng trưởng 17.32%. Số tiền bồi thường thực trả 731 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 492 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường là 47% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại chiếm tỉ trọng 14% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 1.385 tỷ đồng, giảm 1,80% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 60 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 695 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường là 54% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ chiếm tỉ trọng 7% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 755 tỷ đồng, giảm 2,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 195 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 408 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường là 79% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển chiếm tỉ trọng 5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 552 tỷ đồng, tăng 10,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 91 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 377 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường là 84% (bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu chiếm tỉ trọng 5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, đạt doanh thu 540 tỷ đồng, giảm 13,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền bồi thường thực trả 125 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 605 tỷ đồng, tỉ lệ bồi thường là 135% ( bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 233 tỉ đồng tăng trưởng 18,74%, bảo hiểm hàng không 121 tỷ đồng giảm 42,62%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 47 tỷ đồng tăng trưởng 39,10%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 62 tỷ đồng tăng trưởng 17,63%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 17 tỷ đồng tăng trưởng 75,33%, bảo hiểm bảo lãnh 6 tỉ đồng, tăng trưởng 9,3%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đạt doanh thu phí bảo hiểm cao là Bảo Việt đạt 1.843 tỷ đồng tăng 16,79% chiếm 19,16% thị phần; PVI đạt 1.696 tỷ đồng giảm 9,99% chiếm 17,63% thị phần; Bảo Minh đạt 838 tỷ đồng tăng 13,13% chiếm 8,71% thị phần; PTI đạt 755 tỷ đồng tăng trưởng 4,30% chiếm 7,85% thị phần, PJICO đạt 594 tỷ đồng tăng trưởng 1,86% chiếm 6,18% thị phần.

II - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm:

Số lượng hợp đồng khai thác mới 3 tháng đầu năm 2017 đạt 364.451 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, có 364.132 hợp đồng cá nhân (tăng 31%) và 319 hợp đồng nhóm (giảm 84%) với chủ yếu là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) 3 tháng đầu năm 2017 là 23.358 hợp đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 211.895 hợp đồng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 6.578.978 hợp đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn nhất bao gồm Bảo Việt (1.879.443 hợp đồng), Prudential (1.785.077 hợp đồng) và Manulife (726.765 hợp đồng).

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, 3 sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (57,4%), sản phẩm bảo hiểm đầu tư (34,7%) và sản phẩm bảo hiểm tử kỳ (6,2%).

2. Số tiền bảo hiểm:

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ đang bảo hiểm là 1.899 nghìn tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 1.250 nghìn tỉ đồng (tăng 38,3%), mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 649 nghìn tỉ đồng (tăng 49%). Tổng mức trách nhiệm của các sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 1.846 nghìn tỉ đồng (tăng 41%) và các sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 52 nghìn tỉ đồng (tăng 92%).

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Prudential 390 nghìn tỉ đồng, Dai-ichi life là 364 nghìn tỉ đồng và Bảo Việt Nhân thọ là 299 nghìn tỉ đồng.

3. Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu  đạt 4.199 tỉ đồng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 110 tỉ đồng tăng 50,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng phí khai thác mới 3 tháng đầu năm 2017 đạt 4.309 tỉ đồng tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ là 934 tỉ đồng, Prudential với 843 tỉ đồng và Manulife là 596 tỉ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường là 12.340 tỉ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 12.213 tỉ đồng (tăng 30,2%) và sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 127 tỉ đồng (tăng 20%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần tổng doanh thu lớn trên thị trường bao gồm Bảo Việt (3.590 tỉ đồng), Prudential (3.040 tỉ đồng), Manulife (1.512 tỉ đồng), Dai-ichi Life (1.291 tỉ đồng) và AIA (1.255 tỉ đồng).

Tổng doanh thu phí khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng (bancassurance) đạt 709,7 tỉ đồng.

4. Tình hình trả tiền bảo hiểm:

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 3 tháng đầu năm 2017 cho các sản phẩm bảo hiểm là 3.222 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Trả tiền bảo hiểm gốc là 2.225 tỉ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bảo Việt Nhân thọ với 893 tỉ đồng, Prudential với 827 tỉ đồng và AIA với 153 tỉ đồng.

Trả giá trị hoàn lại là 558 tỉ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Prudential là doanh nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 206 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Việt với 113 tỉ đồng và Manulife với 75 tỉ đồng.

Tổng số lãi chia cho người thụ hưởng là 439 tỉ đồng, tăng 2.8%, trong đó Prudential trả 246 tỉ đồng, Manulife trả 96 tỉ đồng và Bảo Việt Nhân thọ trả 86 tỉ đồng.

5. Số lượng đại lý bảo hiểm.

Số lượng đại lý mới tuyển dụng 3 tháng đầu năm 2017 là 64.511 đại lý, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Bảo Việt Nhân thọ 15.518 đại lý, Prudential 10.675 đại lý và Dai-ichi 9.621 đại lý.

Tính đến hết tháng 3 năm 2017, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là 499.667 đại lý, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 165.286 đại lý, Bảo Việt Nhân thọ 128.536 đại lý và Dai-ichi life 70.753 đại lý.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam