Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không ...

Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định về thuế

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 13/9/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ...

Lấy ý kến xây dựng Nghị định về Bảo hiểm nông nghiệp

Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định về Bảo hiểm nông nghiệp. Để dự thảo sát với thực tiễn sản xuất nông nghiệp của người dân, khuyến khích và ...

Khai báo hay kê khai?

Đối với hợp đồng bảo hiểm, khai báo liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm của người được bảo hiểm trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt nam được quy định cụ thể... ...

Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật cạnh tranh

Ngày 04/11/2016, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã tổ chức “Hội thảo đánh giá tình hình thực thi Luật cạnh tranh Việt Nam và định hướng hoàn thiện”. Hội thảo đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình ...