Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Những công việc trọng tâm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2020

Để tổng kết hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019 và xây dựng chương trình hoạt động năm 2020, trong những tháng đầu năm, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hiệp hội) đã tổ chức họp các ban chuyên môn bán chuyên trách thuộc hai khối Phi nhân thọ và Nhân thọ.

Những công việc trọng tâm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2020

Thông qua các cuộc họp, thành viên các ban chuyên môn bán chuyên trách là đại diện của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực chia sẻ thông tin thị trường và tham gia đóng góp ý kiến, tìm giải pháp hợp tác hiệu quả nhất giữa các doanh nghiệp vì sự phát triển ổn định và bền vững chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam.  

Dưới đây là một số hoạt động trọng tâm năm 2020, Cơ quan Thường trực Hiệp hội xây dựng, báo cáo Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và trình Hội nghị Thường niên thông qua.

Về công tác tổ chức các hoạt động Hiệp hội: Bên cạnh những công việc thường xuyên của Hiệp hội (chuẩn bị và tổ chức họp các ban chuyên môn bán chuyên trách, họp Ban chấp hành, tổ chức Hội nghị thường niên, tổ chức Hội nghị CEO nhân thọ, phi nhân thọ, họp khối hội viên liên kết, thực hiện các chương trình thi đua khen thưởng, tổ chức các giải thể thao cho hội viên, tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam….), năm 2020 cũng tiến hành tổ chức Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV( 2015 - 2020) và Đại hội nhiệm kỳ V ( 2020 - 2025) của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Về công tác tuyên truyền: Bên cạnh các công tác tuyên truyền thường kỳ như phát hành bản tin Bảo hiểm và Đời sống hàng tháng, tuyên truyền về thị trường bảo hiểm trên Website và Fanpage của Hiệp hội..., năm 2020 Hiệp hội tiến hành tổng kết, trao Giải thưởng báo chí viết về ngành bảo hiểm năm 2019 và tiếp tục phát động Giải thưởng báo chí năm 2020. Hiệp hội tập trung tuyên truyền về  các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Ý nghĩa của bảo hiểm trong đời sống kinh tế - xã hội; Các sản phẩm bảo hiểm mới; Hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung.

Hiệp hội đang tiếp tục thực hiện Dự án tuyên truyền năm thứ 3 về Bảo hiểm nhân thọ với định hướng nâng cao nhận thức và niềm tin của người dân về bảo hiểm nhân thọ; Tuyên truyền để khách hàng hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Về công tác đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Được biết, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính có một số nội dung chính như: Trình Chính phủ thông qua đề án xây dựng Luật kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi (thay thế Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010); Trình Chính phủ Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Trình Chính phủ Ban hành Nghị định quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội; Trình Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục tài sản công phải mua bảo hiểm cho rủi ro bão, lũ lụt và lộ trình thực hiện; Ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Hiệp hội sẽ bám sát chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính để tham gia đóng góp ý kiến và triển khai thực hiện khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

Về công tác tập huấn, đào tạo, tổ chức hội thảo: Trong năm 2020, bên cạnh các hội thảo nghiệp vụ thông thường, Hiệp hội có kế hoạch phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế (VIAC) để tổ chức hội thảo về giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài và hòa giải thương mại; Phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản tổ chức hội thảo về nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam; Tổ chức  hội thảo chuyên đề với sự tham dự của đại diện các cơ quan có liên quan như Tòa án, Bộ Công thương để trao đổi, thảo luận chuyên sâu các vấn đề nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Đồng thời, Hiệp hội cũng sẽ đề xuất và phối hợp với Cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn hội viên của Hiệp hội thực hiện văn bản pháp luật mới được ban hành.

Về công tác hợp tác tự quản, phối hợp hoạt động hội viên: Bên cạnh các công việc thường xuyên, Cơ quan Thường trực Hiệp hội và các hội viên Hiệp hội phối hợp triển khai một số nội dung hoạt động chính trong năm 2020 như: Tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng với những hoạt động có ý nghĩa thực tiễn góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19; Phản ánh khó khăn và đề xuất với Cơ quan quản lý Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”; Nghiên cứu mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro (RBC) để tham gia đề xuất với Bộ Tài chính.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ, Hiệp hội đang phối hợp cùng các doanh nghiệp triển khai các hoạt động: Xây dựng website để các doanh nghiệp nhập và tra cứu dữ liệu bồi thường xe cơ giới; Xây dựng website để các doanh nghiệp nhập và tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử đã được sử dụng; Soạn thảo và thống nhất bộ điều kiện điều khoản mở rộng kèm theo đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh; Thực hiện thống kê chi tiết hơn báo cáo tháng về doanh thu và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản kỹ thuật nhằm có số liệu chính xác, chi tiết hơn phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ; Phối hợp triển khai bảo hiểm Nông nghiệp, bảo hiểm Tàu cá theo chính sách của Nhà nước.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ, Hiệp hội phối hợp cùng các doanh nghiệp nhân thọ chia sẻ các bản án có hiệu lực để làm cơ sở tiếp tục đề xuất Tòa án nhân dân tối cao ban hành án lệ cũng như là nguồn tư liệu cho các ban chuyên môn bán chuyên trách cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Hiệp hội phối hợp cùng các doanh nghiệp Nhân thọ thống kê tỷ lệ duy trì hợp đồng để đánh giá chất lượng của đội ngũ đại lý; Tổng hợp đề xuất của các doanh nghiệp bảo hiểm về việc tăng các địa điểm và số lượng đợt thi đại lý bảo hiểm để đề xuất Cơ quan quản lý; Phối hợp xây dựng và thực hiện dự án tuyên truyền bảo hiểm nhân thọ./.

Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam