Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Họp Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Ngày 29/4/2020, tại Cơ quan Thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã diễn ra kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2020. Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân Việt – Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm đã chủ trì cuộc họp.

Họp Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Nội dung cuộc họp bao gồm: Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kêt đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2019 và dự báo 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Báo cáo quyết toán tài chính HHBHVN năm 2019 trên cơ sở số liệu kiểm tra quyết toán tài chính của Ban kiểm tra HHBHVN; Báo cáo kế hoạch thu – chi HHBHVN năm 2020; Kế hoạch tổ chức Hội nghị thường niên HHBHVN năm 2020, đại hội nhiệm kỳ V Hiệp hội Bảo hiểm.

Các đại biểu tham dự họp đã cơ bản nhất trí với các báo cáo do cơ quan thường trực dự thảo và cùng thảo luận, xác định các công tác trọng tâm trong chương trình hoạt động năm 2020 như  công tác phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm mới; phối hợp hội viên trong việc xây dựng triển khai phần mềm  cơ sở dữ liệu chung bảo hiểm xe cơ giới; các công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo cho hội viên; công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ V Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam./.

Ngô Tùng Lâm (IAV)