Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Bước trưởng thành của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Ngoài việc đầu tư trở lại nền kinh tế, chi trả quyền lợi bảo hiểm,… thị trường bảo hiểm đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách của nhà nước về lao động, việc làm và xã hội khi giải quyết ...

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. ...

Vào cuộc kịp thời và những chuyển biến từ thực tiễn

Mặc dù có sự tăng trưởng nhanh, song thị trường bảo hiểm đã nảy sinh một số vấn đề về chất lượng hoạt động tư vấn, chăm sóc, cũng như bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Tuy nhiên, theo các ...