Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ họp sơ kết 6 tháng năm 2020 và xây dựng chương trình hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 20/7/2020 và ngày 21/7/2020, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hiệp hội) tổ chức họp sơ kết đánh giá hoạt động của các Ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ 6 tháng năm 2020 và xây dựng chương trình hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2020, bao gồm: Ban Pháp lý; Ban Quản lý & đào tạo đại lý và Ban Tuyên truyền theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 02 địa điểm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có đại diện của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Hiệp hội và các DNBH Nhân thọ.

Ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ họp sơ kết 6 tháng năm 2020 và xây dựng chương trình hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2020

Những công việc trọng tâm của các ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ 6 tháng cuối năm 2020 bao gồm: tổ chức hội thảo chuyên đề với tòa án nhân dân tối cao, chủ đề dự kiến liên quan đến chứng cứ chứng minh trong việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm và giao dịch điện tử trong bảo hiểm nhân thọ; thành viên Ban Pháp lý tiếp tục tập trung đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), đặc biệt là chương hợp đồng bảo hiểm trong 07 chính sách lớn của dự thảo luật mới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm. Các ban cũng có một số đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước như việc tăng địa điểm thi và số lượng đợt thi đại lý bảo hiểm và đề xuất Hiệp hội xem xét xây dựng quy chế để vinh danh đội ngũ đại lý bảo hiểm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thành viên Ban tuyên truyền đại diện các DNBH và bộ phận truyền thông của Hiệp hội đã tương đối tích cực trong việc hợp tác chia sẻ thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Hiệp hội và báo chí. Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ.

(Phương Giang)