Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Số liệu thị trường bảo hiểm 9 tháng năm 2020

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2020, tổng doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.7%; Tổng doanh thu phí ...