Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Họp các ban chuyên môn bán chuyên trách nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ kỳ 1 năm 2022

Để tổng kết hoạt động của các Ban chuyên môn bán chuyên trách nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ (Ban) năm 2021, từ đó xây dựng chương trình hoạt động của Ban cũng như chương trình hoạt động chung của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) năm 2022, Cơ quan thường trực HHBHVN tổ chức họp các Ban khối Phi nhân thọ (Ban bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe, tài sản kỹ thuật, tàu hàng, pháp chế, nông nghiệp và Actury) kỳ 1 năm 2022 vào các ngày 13, 14, 17 và 20 tháng 1 năm 2022.

Họp các ban chuyên môn bán chuyên trách nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ kỳ 1 năm 2022

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp lây lan của dịch bệnh Covid 19, Cơ quan Thường trực HHBHVN đã tổ chức họp các Ban thông qua hình thức trực tuyến.

Tham gia cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Cơ quan TT HHBHVN, đại diện Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính và thành viên các ban chuyên môn bán chuyên trách.

Nội dung các cuộc họp bao gồm đánh giá tình hình thị trường bảo hiểm năm 2021, thảo luận các vấn đề thuận lợi, khó khăn của thị trường (các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, hợp tác, trao đổi thông tin, tuyên truyền...) và đề xuất chương trình hoạt động các Ban năm 2022.

Phương Dung