Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Họp các ban bán chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ kỳ II/2023

Vào các ngày 13, 14 và 17/7/2023, Cơ quan Thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức họp các ban bán chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ kỳ II/2023 (Ban bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe, tài sản kỹ thuật, tàu hàng, pháp chế và Actury) qua hình thức trực tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

Họp các ban bán chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ kỳ II/2023

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức 2 lần trong 1 năm nhằm tổng kết tình hình thị trường và hoạt động của các Ban chuyên môn bán chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ kỳ trước, đồng thời trao đổi chương trình hoạt động của các ban kỳ tiếp theo.

Tham gia cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Cơ quan TT HHBHVN, đại diện Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính và thành viên các ban chuyên môn bán chuyên trách. Nội dung các cuộc họp bao gồm đánh giá tình hình thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2023, thảo luận các vấn đề thuận lợi, khó khăn của thị trường (các vấn đề liên quan đến cơ chế pháp lý, nghiệp vụ, hợp tác, trao đổi thông tin, tuyên truyền...) và đề xuất chương trình hoạt động các Ban 6 tháng cuối năm 2023./.