Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2021 (Theo báo cáo chính thức của các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ)

Tính đến hết tháng 6 năm 2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.565 tỷ đồng, tăng trưởng 9.21% so với cùng kỳ năm 2020, bồi thường ước đạt 9.765 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường ước đạt 33%.

Số liệu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2021 (Theo báo cáo chính thức của các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ)

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu ước đạt 8.518 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.8% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 1.5% so với cùng kỳ năm trước, bồi thường ước đat 4.166 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường ước đạt 48.9%. 

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.652 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29.3%, tăng trưởng 6.6%, bồi thường 2.775 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.369 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14.8%, tăng trưởng 17.5%, bồi thường 938 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21%.

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 3.709 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.6%, tăng 16.1%, bồi thường 647 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 2.693 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9.1%, bồi thường 315 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 865 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.9%, bồi thường 319 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.351 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.6%, tăng trưởng 20.4%, bồi thường 230 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.4%, tăng trưởng 18.1%, bồi thường 542 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 41.4%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm: Bảo hiểm trách nhiệm đạt 698 tỷ đồng tăng trưởng 25%; Bảo hiểm hàng không đạt 364 tỷ đồng, tăng 38.8%; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính đạt 422 tỷ đồng, giảm 1.6%; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 120 tỷ đồng, giảm 9.3%; Bảo hiểm nông nghiệp đạt 35 tỷ đồng, tăng 67.6%; Bảo hiểm bảo lãnh 17 tỷ đồng, tăng 11.7% so với cùng kỳ năm trước./.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Tổng hợp từ báo cáo chính thức của các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ)

Đính kèm: