Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 05 tháng năm 2023

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tính đến hết tháng 5 năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 91.535 tỷ, giảm 2.9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng trưởng 4.3% so với cùng kỳ 2022*; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng quan thị trường Bảo hiểm Việt Nam 05 tháng năm 2023

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả doanh thu phí bảo hiểm:

Tính đến hết tháng 05 năm 2023, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng 4.3%. Trong đó:

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.993 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31.3%, tăng trưởng 5.6% so với cùng kỳ, bồi thường 3.066 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34.1%;

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 7.410 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 25.8 % trong tổng doanh thu toàn thị trường, giảm 5.4% so với cùng kỳ, bồi thường 3.849 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 51.9%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 1.831 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.4%, giảm 6.0% so với cùng kỳ, bồi thường 372 tỷ, tỷ lệ bồi thường 20.3%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 5.578 tỷ đồng, giảm 5.2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19.4%, bồi thường 3.476 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 62.3%;

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 8.163 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.4%, tăng 12.2% so với cùng kỳ, bồi thường 1.268 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.5%;

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.233 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11.3%, tăng 12.9% so với cùng kỳ, bồi thường 348 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 10.8%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 861 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.0%, giảm 2.7% so với cùng kỳ, bồi thường 196 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22.8%.

Bảo hiểm tàu (bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm TNDS chủ tàu và bảo hiểm P&I) doanh thu đạt 1.320 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.6%, tăng trưởng 11.5 %, bồi thường 285 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21.6%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.157 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.0%, giảm 12.1% so với cùng kỳ, bồi thường 406 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35.1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 736 tỷ đồng tăng trưởng 16.4%, bảo hiểm hàng không 474 tỷ đồng, tăng 12.9%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 447 tỷ đồng, tăng 27.3%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 20 tỷ đồng, tăng 6.4% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 16tỷ đồng, tăng 12.6% so với cùng kỳ. 

Bồi thường bảo hiểm gốc:

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 5 tháng đầu năm 2023 khoảng bồi thường 9.084 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31.6% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường) cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2022 (27.8%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (51.9%), bảo hiểm sức khỏe (34.1%), bảo hiểm hàng hóa (35.1%),

 Có 21 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 32 danh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 10 DNBH còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường. 

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ

Số lượng hợp đồng khai thác mới 5 tháng đầu năm 2023 đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 60,5% giảm 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,9% giảm 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,7% giảm 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái); Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 31,2% giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,8% giảm 49,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 7,5%, giảm 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,6%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,06%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,84%. 

Số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.526.744 hợp đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,8%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (23,2%).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.867 tỷ đồng giảm 34,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Prudential là 2.188 tỷ đồng, Manulife là 1.668 tỷ đồng, Dai-ichi Life là 1.660 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.630 tỷ đồng và AIA là 1.032 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,6%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,9%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,73%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,04%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,42%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0004%.

Về trả tiền bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2023 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 22.091 tỷ đồng, tăng 41,9% với cùng kỳ năm trước./.

(⃰ Từ tháng 4/2023, HHBHVN cập nhật số liệu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ OPES, TIC)

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam