Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị phổ biến những điểm mới qui định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 9/12/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội nghị có Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an, Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam, đại diện các doanh nhiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp Tái bảo hiểm, doanh nghiệp Môi giới bảo hiểm.

Hội nghị phổ biến những điểm mới qui định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành đã tạo lập khung khổ pháp lý đồng bộ, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khi tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2021 và có nhiều điểm mới đã được cập nhật, bổ sung như sau:

- Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tương ứng với từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ để phù hợp với danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

- Thứ hai, bổ sung quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để cơ quan Công an có thẩm quyền thuận lợi trong quá trình kiểm tra; đồng thời bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc điện tử để đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

- Thứ ba, sửa đổi tỷ lệ chi từ nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy để tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, theo đó: Tăng tỷ lệ chi cho hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy từ 40% lên 65%; giảm tỷ lệ chi cho tuyên truyền, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, khen thưởng công tác phòng cháy và chữa cháy từ 60% xuống 35%.

- Thứ tư, bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ghi hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp để giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có cơ sở rõ ràng hơn trong việc xác định mức phí bảo hiểm, tạo sự thống nhất về cách hiểu, đảm bảo sự tương đồng về mức phí bảo hiểm giữa các hợp đồng bảo hiểm, tránh tranh chấp trong quá trình triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này./.

Trịnh Tuyết Nga