Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tổng quan Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 151.605 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 41.872 tỷ đồng, tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ 2020; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 109.733 tỷ đồng, tăng trưởng 22,50% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng quan Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021

Đối với lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ:

Kết quả doanh thu phí bảo hiểm:

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 41.872 tỷ đồng, tăng trưởng 2,2 % so với cùng kỳ 2020 (9 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng 5.38%). Mặc dù có tăng trưởng trong 9 tháng 2021 nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong quý 3/2021 vừa qua nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn (như Hà Nội, Thành phố Hỗ Chí Minh), do vậy  tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng thực sự gặp nhiều khó khăn, doanh thu phí bảo hiểm của thị trường trong quý 3/2021 chỉ đạt 12.109 tỷ đồng, tăng trưởng âm 14% so với cùng kỳ 2020, trong đó có 18 DNBH tăng trưởng âm từ 1%-63% bao gồm cả 05 DNBH có doanh thu phí bảo hiểm đứng đầu thị trường thị trường.

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng 26.6% trong tổng doanh thu toàn thị trường, ước đạt 11.146 tỷ đồng, giảm 7.9% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ước đạt 2.809 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,7% tổng doanh thu thị trường, giảm 15.9% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.336 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19.9% tổng doanh thu thị trường, giảm 8.3 % so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm sức khỏe (bao gồm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe) doanh thu bảo hiểm ước đạt 12.620 tỷ đồng, giảm 0.7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 30.1 % tổng doanh thu thị trường. Trong đó: bảo hiểm tai nạn con người doanh thu ước đạt 6.298 tỷ đồng (giảm 13.7%), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, y tế doanh thu ước đạt 6.322 tỷ đồng (tăng trưởng 54.9%) so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu ước đạt 6.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14.8% tổng doanh thu thị trường, tăng trưởng 10.2% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu ước đạt 5.601 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13.4% tổng doanh thu thị trường, tăng trưởng 16.6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ước đạt 4.375 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.4%, tăng trưởng 21.7% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện ước đạt 1.226 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.9%, tăng trưởng 1.5% so với năm 2020.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu ước đạt 2.021 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4.8%, tăng trưởng 20.3% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu ước đạt 1.850 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4.4%, tăng trưởng 15.6% so với cùng kỳ năm trước.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm: Bảo hiểm trách nhiệm doanh thu ước đạt 990 tỷ đồng, tăng trưởng 22.6% so với cùng kỳ năm trước; Bảo hiểm hàng không doanh thu ước đạt 613 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm trước; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính doanh thu ước đạt 580 tỷ đồng, giảm 8.8% so với cùng kỳ năm trước; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh doanh thu ước đạt 180 tỷ đồng, giảm 7.2% so với cùng kỳ năm trước; Bảo hiểm nông nghiệp doanh thu ước đạt 51 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm trước; Bảo hiểm bảo lãnh doanh thu ước đạt 23 tỷ đồng, giảm 6.7% so với cùng kỳ năm trước.

Bồi thường bảo hiểm gốc:

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2021 ước 12.807 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 30.6%, thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2020 (34%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: Bảo hiểm hàng không (69.9%), bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện (56%), bảo hiểm cháy nổ tự nguyện (41.8%).

 Có 18 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 30 DNBH hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 11 DNBH còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường. 

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt   35.384 tỉ đồng tăng 24,4 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 8.497 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 4.615 tỉ đồng, Prudential với 4.408 tỉ đồng, Dai-ichi Life là 4.299 tỉ đồng và AIA với 2.900 tỉ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 109.733 tỉ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,8%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 21%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 13%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,94%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,26%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,92%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,07%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,27%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,42%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0.001%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (22.063 tỉ đồng và 20,11%), Manulife (20.958 tỉ đồng và 19,10%), Prudential (18.294 tỉ đồng và 16,67%), Dai-ichi Life (12.759 tỉ đồng và 11,63%), AIA (11.640 tỉ đồng và 10,61%), MB Ageas (3.961 tỉ đồng và 3,61% ), Chubb life (2.999 tỉ đồng và 2,73%), Generali (2.963 tỉ đồng và 2,70%), Hanwha Life (2.800 tỉ đồng và 2,55%), FWD (2.616 tỉ đồng và 2,38%), AVIVA (2.310 tỉ đồng và 2,11%), Sun Life (2.283 tỉ đồng và 2,08%), Cathay Life (1.675 tỉ đồng và 1,53%), BIDV Metlife (1.126 tỉ đồng và 1,03%), các doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life (1.284 tỉ đồng và 1,17%).

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (53,8%), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp (21,0%).

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 9 tháng đầu năm 2021 đạt 2.539.597 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 57,57 % (1.461.926 hợp đồng) tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái (sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 46,5% (1.181.081 hợp đồng), giảm 4,05% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 11,1% (280.845 hợp đồng), tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái); Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 29,6% (751.658 hợp đồng) tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 3,1% (79.906 hợp đồng) giảm 54,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 9,69%, tăng 279% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỉ trọng 0,6%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,05%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 9,1%. 

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 12.784.201 hợp đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,2%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (27,9%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2021 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả là 21.959 tỉ đồng, tăng 21,2% với cùng kỳ năm trước./.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam