Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm 8 tháng năm 2021

Số liệu thị trường bảo hiểm 8 tháng năm 2021

Số liệu thị trường bảo hiểm Nhân thọ lũy kế đến 31/08/2021

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 8/2021, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.305.979 hợp đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 47,2%, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 10,5%, tăng 130,2% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 29,7%, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 3,3% giảm 51,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 12.699.158 tăng 15,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 96.503 tỉ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 54,1%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 20,8%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 12,9%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,9%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,9%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,4%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%. Cùng với việc tăng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 8/2021 tăng 31,5% đạt 32.232 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 8 tháng đầu năm 2021 cho các sản phẩm bảo hiểm là 19.297 tỉ đồng.

 

Số liệu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ lũy kế đến 31/08/2021

Tính đến hết tháng 08 năm 2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 37.278 tỷ đồng, tăng trưởng 3.6%, bồi thường 11.786 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31.6% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 10.279 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27.6% trong tổng doanh thu toàn thị trường, giảm 7,7% so với cùng kỳ, bồi thường 4.935 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 48%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 2.589 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.9%, giảm 14.9% so với cùng kỳ, bồi thường 506 tỷ, tỷ lệ bồi thường 19.5%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.690 tỷ đồng, giảm 5.0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20.6%, bồi thường 4.429 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 57.6%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 11.055 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29.7%, tăng trưởng 3.4%, bồi thường 3.277 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29.6% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 5.399 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14.5%, tăng trưởng 10.3%, bồi thường 1.194 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22.1% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.885 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.1%, tăng trưởng 10.4%, bồi thường 881 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 18% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 3.783 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.2%, bồi thường 426 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 11.3%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.101 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3.0%, bồi thường 454 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 41.3%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.820 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.9%, tăng trưởng 22.2%, bồi thường 296 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 16.3% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.644 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.4%, tăng trưởng 18.2%, bồi thường 655 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 39.9% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 899 tỷ đồng tăng trưởng 24.1%, bảo hiểm hàng không 544 tỷ đồng, tăng 25.9%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 540 tỷ đồng giảm 6,7%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 157 tỷ đồng, giảm 2.2%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 44 tỷ đồng, tăng 79.8% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 20 tỷ đồng, giảm 4.5% so với cùng kỳ.

Hồng Vân - Phương Giang