Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm 7 tháng năm 2021

Số liệu thị trường bảo hiểm 7 tháng năm 2021

Thị trường bảo hiểm nhân thọ 7 tháng năm 2021

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 7/2021, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.962.504 hợp đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,1%, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 10,9%, tăng 135,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 25,3%, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 3,7% giảm 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 9,03%, tăng 264,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 12.447.594 tăng 15,8%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 84.891 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 54,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 20,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 12,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,86%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,9%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,39 %, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%. Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 7/2021 tăng 41,8% đạt 29.153 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 7 tháng đầu năm 2021 cho các sản phẩm bảo hiểm là 16.990 tỉ đồng.

 

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 7 tháng năm 2021

Tính đến hết tháng 07 năm 2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.710 tỷ đồng, tăng trưởng 7.8%, bồi thường 10.910 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 9.573 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.4% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 4.655 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 49%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 2.401 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7.12%, giảm 10.7% so với cùng kỳ, tỷ lệ bồi thường 20%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.171 tỷ đồng, tăng 1.2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21.27%, bồi thường 4.186 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 9.967 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29.57%, tăng trưởng 6.7%, bồi thường 3.094 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.853 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14.4%, tăng trưởng 13.7%, bồi thường 1.056 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.282 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.7%, tăng 16.4%, bồi thường 799 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 3.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9.87%, bồi thường 397 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 954 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.83%, bồi thường 401 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.607 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.77%, tăng trưởng 23.1%, bồi thường 212 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 13% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.435 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.26%, tăng trưởng 17.1%, bồi thường 609 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 42% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 820 tỷ đồng tăng trưởng 31.5%, bảo hiểm hàng không 485 tỷ đồng, tăng 34.6% bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 485 tỷ đồng giảm 0.3%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 141 tỷ đồng, tăng trưởng 1.2%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 38 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 18 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ./.

Hồng Vân - Phương Giang