Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm 02 tháng năm 2022

Số liệu thị trường bảo hiểm 02 tháng năm 2022

Thị trường bảo hiểm Nhân thọ

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 2/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 402.224 hợp đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 39,1%, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 19,8%, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 32,8%, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,9% tăng 69,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.182.347 tăng 11%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 21.888 tỉ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 17,5%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 17,1%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,3%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,65%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,32%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 2 tháng năm 2022 giảm 9,5% đạt 6.059 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 2 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 5.419 tỉ đồng.

 

Thị trường bảo hiểm Phi Nhân thọ

Tính đến hết tháng 02 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.248 tỷ đồng, tăng 15.3% so với cùng kỳ, bồi thường 2.709 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24.1 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 3.170 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.2 % trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10.1% so với cùng kỳ, bồi thường 979 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30.9%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 733 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.5 %, tăng 8.4% so với cùng kỳ, bồi thường 108 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14.8%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 2.436 tỷ đồng, tăng 10.6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21.7%, bồi thường 871 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35.8%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 3.421 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30.4%, tăng 15.3% so với cùng kỳ, bồi thường 858 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25.1%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 1.669 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14.8%, tăng trưởng 9.7%, bồi thường 254 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.2%

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 1.398 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.4%, tăng trưởng 15.9%, bồi thường 391 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28%. Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 1.152 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.2%, tăng 22.4%, bồi thường 246 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22.8%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 262 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.2%, giảm 7.1% so với cùng kỳ, bồi thường 128 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 52.3%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 506 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.5%, tăng trưởng 28.3%, bồi thường 76 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.1%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 434 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3.9%, tăng trưởng 19.9 %, bồi thường 112 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25.9%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 277 tỷ đồng tăng trưởng 9.3%, bảo hiểm hàng không 166 tỷ đồng, tăng 103.6%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 149 tỷ đồng, tăng 21.1% bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 37 tỷ đồng tăng 7%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 11 tỷ đồng, giảm 39.2% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 4 tỷ đồng, giảm 9.1% so với cùng kỳ.

(Ghi chú: Số liệu về bảo hiểm phi nhân thọ chưa bao gồm Opes)

Phương Giang – Hồng Vân - HHBHVN